Djelatnost

Revitalizacija podzemnih bunara na crpilištu


Metoda saniranja: (Hydropuls proces)
Tehnologija: Pneumatski impulsni generator

Princip rada hidro impulsnih udara sastoji se u tome da se pomoću visoko komprimiranog zraka stvaraju hidraulični udarni valovi u kratkim vremenskim trenutcima (milisekunde), te se na taj način pročišćuju filtarske kolone bunara. Nagle (brze) promjene tlaka u tekućini uzrokuju kavitaciju. Pri naglom porastu tlaka dolazi do ukapljivanja mjehurića nastalog kavitacijom koji svojom aktivnošću utječu na trganje naslaga u bunarima pri čemu dolazi do slabljenja i otkidanje naslaga mangana, željeznog oksida, šljunka i ostalih elemenata na stijenki bunara. Energija hidro impulsnih udara djeluje i na sloj zemlje (materijala) s vanjske strane cijevi bunara i na taj način poboljšava protočnost vode u samu bunarsku cijev.

  • Namjena: za sve vrste materijala bunara
  • Promjer bunara: veći od 50 mm
  • Dubina bunara: do 2000 m
  • Snaga impulsnog generatora: do 25 KJ, odgovara ekvivalentu energije eksploziva TNT od 6-7 g
  • Radni tlak: od 1- 100 bar
  • Brzina impulsne generacije komprimiranog zraka je max. 2000 m/sek , ovo vrijeme je kompjuterski regulirano ovisno o promjeru i dubini bunara, kao i količini nataloženih elemenata,
  • Ovisno o vrsti materijala od kojih je izgrađen bunar parametri impulsne generacije se preračunavaju i određuju u skladu sa tvrdoćom i vrstom stijenke bunara,
  • Za vrijeme rada impulsnog generatora podešava se vrijeme i količina impulsnih udara u skladu sa parametrima bunara kako ne bi došlo do oštećenja stijenke,
  • Oprema i uređaji prilagođeni su tako da se može raditi i u objektu gdje se nalazi bunar i pumpe, bez demontaže objekta

Telefon:

+385 1 2024-219

Mobitel:

+385 91 4633-112

Adresa:

Petrova 2B, Zagreb